Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Додаток 1

Реформування/модернізація первинної медичної допомоги

Проблеми, цілі, завдання, основні заходи, індикатори  виконання завдань, необхідні ресурси та очікувані результати.

Проблеми

 

Очікувані результати

Високий рівень захворюваності, інвалідності  смертності (керовані охороною здоров’я захворювання) та низька очікувана тривалість життя, що зокрема  зумовлено низькою ефективністю ПМД.

Надмірна утилізація  дорогих видів медичної допомоги (спеціалізованої та високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, зумовлена низькою та нерівною фізичною доступністю ПМД, низькою її якістю та недостатнім розвитком сімейної медицини

Спротив впровадженню ефективних форм організації ПМД, передусім сімейної медицини, з боку медичних працівників, недовіра до змін з боку населення.      

 

Довгострокові (понад 5 років):

а) Зниження показників захворюваності, інвалідності,і смертності від ХНІЗ, загальної інвалідності та смертності.

б) Збільшення очікуваної тривалості життя

 

Короткострокові (1-5 років):

а) Зниження показників:

? госпіталізації (цільове значення ? на 17- 20%);

? консультацій лікарів-спеціалістів ВМД (цільове значення ? на 30-40%);

? викликів ШМД (цільове значення ? на 40-60%);

б) Збільшення показників охоплення профілактичними заходами груп високого ризику:

-скринінгом на виявлення новоутворень шийки матки та молочної залози (цільове значення 95%)

-скринінгом на дисліпідемії (цільове значення 95%)

-скринінгом на виявлення артеріальної гіпертензії (цільове значення 95%);

-скринінгом на виявлення цукрового діабету  (цільове значення 100%);

-флюорообстеженням (цільове значення 95%)

в) збільшення показників охоплення профілактичними щепленнями категорій населення, що підлягали щепленню  (цільове значення понад 95%)  

Цілі

Зниження захворюваності, інвалідності , смертності населення (керовані охороною здоров’я захворювання).

Зменшення потреби населення  у вторинній, третинній та екстреній медичній допомозі шляхом збільшення доступності і якості первинної медичної допомоги.

Забезпечення позитивного ставлення населення та медичних працівників до реформування ПМД на засадах ЗП-СМ 

 

Завдання

Шляхи виконання завдань / основні  заходи

Індикатори виконання завдань

Необхідні ресурси

Забезпечити належну та рівну фізичну доступність ПМД шляхом:

а) формування мережі амбулаторій наближених до місць проживання населення у сільській місцевості і у містах (відповідність нормативу забезпеченості)

б) забезпечення ЗОЗ ПМД оснащенням та транспортними засобами

в) забезпечення ЗОЗ ПМД кадрами та їх закріплення;

г) запровадження нових механізмів  фінансування ПМД

Затвердження нормативів забезпеченості мережею ЗОЗ ПМД (амбулаторіями), оновлених санітарних норм і правил та державних будівельних норм для закладів ПМД (амбулаторій)  

Затверджені (соціальні) нормативи забезпеченості мережею ЗОЗ ПМД (амбулаторіями)   (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Затверджені оновлені санітарні норми і правила для підрозділів лікувально-профілактичної служби центрів первинної медичної допомоги з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини  (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Затверджені оновлені державні будівельні норми для амбулаторій – підрозділів центрів первинної медичної  допомоги у сільській місцевості та у містах з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так») 

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Формування мережі ЗОЗ ПМД (амбулаторій) наближених до місць проживання населення у сільській місцевості і у містах (з урахуванням характеру забудови)

Затверджено регіональний  план розвитку мережі амбулаторій у сільській місцевості і у містах (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Затверджено регіональний план приведення інфраструктури амбулаторій  у відповідність  нормативам (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Індекс забезпеченості сільського та міського населення  амбулаторіями (співвідношення фактичних і нормативних показників забезпеченості сільського та міського населення  амбулаторіями) (Цільове значення не менше 1,0 + 1,0)

Кошти  місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, державно-приватне партнерство:

а) закупівля будівель / приміщень;

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації;

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

 

Частка (%) ЗОЗ ПМД (амбулаторії), що  мають нормативну інфраструктуру (номенклатура та кількість приміщень за функціональним призначенням) у загальної кількості амбулаторій (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів:

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

Оснащення ЗОЗ ПМД (амбулаторій) відповідно до табеля оснащення

Затверджено регіональний  план оснащення амбулаторій у сільській місцевості і у містах (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Частка (%) ЗОЗ ПМД (амбулаторії), які  оснащені відповідно до табеля оснащення (номенклатура та кількість одиниць оснащення) (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного та/або місцевих бюджетів, кошти донорських організацій:

а) закупівля оснащення вартістю одиниці понад  1000 грн.

б) закупівля оснащення вартістю одиниці до 1000 грн.

Забезпечення ЗОЗ ПМД транспортними засобами шляхом:

а) закупівель необхідної кількості автомобілів та надання їх ЗОЗ ПМД;

б) заохочення  медичних працівників ПМД до використання особистих транспортних засобів у службових цілях (компенсація видатків).

Затверджено регіональний  план забезпечення амбулаторій у сільській місцевості і у містах транспортними засобами (автомобіль) (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Індекс забезпеченості амбулаторій транспортними засобами (співвідношення фактичної і нормативної забезпеченості амбулаторій транспортними засобами (автомобіль) (Цільове значення не менше 1,0) 

Кошти державного та/або місцевих бюджетів:

Видатки на закупівлю автомобілів

Кошти місцевих бюджетів:

фінансування договорів з медичними працівниками щодо відшкодування видатків, пов’язаних з використанням особистого транспорту у службових цілях

 

Забезпечення підготовки лікарів ЗП-СМ  у кількості, необхідній для переходу на обслуговування  на засадах ЗПСМ з врахуванням  відтоку лікарів з ПМД та врахуванням прихованого дефіциту лікарів ПМД (пенсійний вік).

Затверджено  державний  план підготовки в інтернатурі лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету 

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Підготовлено в інтернатурі лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ у % до запланованої кількості (Цільове значення – 100%)

Кошти державного бюджету  ? фінансування держзамовлення необхідної кількості кадрів для ПМД

   

Затверджено регіональний  план перепідготовки лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ з числа терапевтів та педіатрів дільничних,  лікарів інших спеціальностей, (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) лікарів ЗП-СЛ у загальній кількості лікарів, що працюють у ЗОЗ ПМД (крім АУП) (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій:

оплата навчання;

видатки пов’язані з відрядженнями;

   

Індекс відновлення лікарських кадрів ПМД (співвідношення кількості лікарів ПМД (лікарі ЗП-СЛ, лікарі-терапевти та педіатри дільничні, завідувачі амбулаторій) зі стажем роботи до 5 років і лікарів ПМД у передпенсійному і пенсійному віці)  (Цільове значення  ? 1,0)

Кошти державного бюджету

Оплата послуг ДП «Укрмедреєстр» 

   

Середнє навантаження на лікаря ПМД (Цільове значення  ? до 2 тис. загального населення)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час на моніторинг модернізації ПМД)

 

Підготовка та перепідготовка молодших спеціалістів з медичною освітою, що працюють у ЗОЗ ПМД (крім медсестер ЗП-СМ), за спеціальністю   ЗП-СМ

Затверджено регіональний  план підготовки та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою  ЗОЗ ПМД за спеціальністю   ЗП-СМ (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) сестер медичних  ЗП-СМ у загальній кількості молодших спеціалістів з медичною освітою у ЗОЗ ПМД (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів: Видатки на оплату курсів перепідготовки, видатки пов’язані з відрядженнями

 

Створення стимулів для закріплення кадрів (передусім лікарських) у ПМД (програми місцевих стимулів – місцеві надбавки, надання службового житла, пільгових кредитів, земельних ділянок, оплата проїзду у транспорті та зв’язку тощо)

Частка (%) лікарів ПМД та частка (%) молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД, що охоплені програмою місцевих стимулів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

надання пільг щодо оплати комунальних послуг, проїзду у громадському транспорті, оплата послуг зв’язку тощо,

 

Частка (%) лікарів ПМД, що не забезпечені житлом (Цільове значення  ? 0%)

Кошти місцевих бюджетів: придбання та/або будівництво житла 

 

Зміна механізму фінансування ЗОЗ ПМД (програмно-цільовий метод та фінансування на підставі договору)

Затверджено методичні рекомендації щодо застосування програмно-цільового методу та договірних відносин в системі ПМД  (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%)   працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД,  які отримали підготовку  (пройшли тренінги) щодо застосування програмно-цільового методу в фінансуванні ПМД, та заключення договорів про надання ПМД від загальної кількості таких працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та/або кошти донорських організацій:

а) видатки на оплату навчання

б) видатки на відрядження

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), планування бюджетних витрат на фінансування яких здійснюється у відповідності до бюджетної програми «Первинна медична допомога»  (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), які фінансуються на підставі договорів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час необхідний для складання та ведення договорів, контролю дотримання умов договору);

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), у яких має місце відповідність показників ефективності тарезультативності  показникам,  запланованим бюджетною програмою «Первинна медична допомога» (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час необхідний для складання та ведення договорів, контролю дотримання умов договору);

Підвищити якість ПМД

Розробка та затвердження медико-технологічних документів (медичні стандарти, клінічні протоколи та настанови) для захворювань і станів, що відносяться до  компетенції лікаря ЗП-СЛ та процедур, що відносяться до компетенції медсестри ЗП-СЛ

Затверджено перспективний план розробки медико-технологічних документів, визначені пріоритети розробки

(Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Розроблено та затверджено медико-технологічних документів у % від запланованої кількості

(Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Впровадження системи управління якістю у ЗОЗ ПМД (ЦПМСД)

Затверджено порядок управління якістю у ЗОЗ ПМД   та внесено відповідні зміни до порядку акредитації (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%)   працівників ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), які пройшли підготовку  (тренінги) щодо управління якістю від загальної кількості працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій:

а) оплата навчання керівного складу ЦПМСД;

б) видатки пов’язані з відрядженнями

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), у яких затверджено внутрішні розпорядчі документи щодо організації управління якістю (цільовий показник  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), у яких здійснюється моніторинг рівня задоволеності пацієнтів послугами ПМД (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій :

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців  ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів

г) моніторинг

 

Запровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД

Затверджено нормативний акт щодо порядку вибору лікаря ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

МОЗ України розроблено та надано рекомендації (алгоритм)  впровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), у яких затверджено план впровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД (відповідно до алгоритму, наданого МОЗ) (Цільове значення  ? «100%»)

Кошти місцевих бюджетів:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) видатки на виготовлення інформаційних матеріалів (листівки, буклети, стенди)

в) виступи у ЗМІ (робочий час)

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), у яких реалізовано механізм вільного вибору та зміни лікаря, що надає ПМД, пацієнтом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Впровадження оплати праці з урахуванням обсягів і якості наданої медичної допомоги (кількість прикріплених пацієнтів)

Затверджено нормативний акт щодо оплати праці медичних працівників з урахуванням обсягів  і якості наданих послуг (кількість прикріплених пацієнтів) (Цільове значення ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Нормативно  передбачена обов’язковість формування спеціального (окремого) фонду оплати за якість наданої медичної допомоги: а) ефективність заходів вторинної профілактики  рівні користування населенням послугами ЕМД та ВМД); б) охоплення населення найважливішими  профілактичними заходами   та основні принципи розподілу цього фонду між працівниками ЗОЗ (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою ПМД, керівний склад ЦПМСД та завідувачі амбулаторій)  

(Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%)   працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД, які пройшли підготовку   (тренінги) щодо застосування нових методів оплати праці від загальної кількості таких працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та/або кошти донорських організацій:

а) видатки на оплату навчання

б) видатки на відрядження

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД, де впроваджено оплату праці медичних працівників ПМД з урахуванням обсягів  наданих послуг (кількість прикріплених пацієнтів) (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету

Цільова субвенція на виплату надбавок медичним працівникам ПМД з урахуванням обсягів  наданих ними послуг

Кошти місцевих бюджетів

Видатки на формування фонду оплати праці

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у бюджеті яких сформовано фонд оплати за якість та здійснюється оплата праці з урахуванням якості медичної допомоги (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету

Цільова субвенція

Кошти місцевих бюджетів

 

Інформатизація ПМД

Затверджено технічне завданняна електронний реєстр пацієнтів та на комплексну

систему захисту інформації  (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій

а) оплата договору про розробку технічного завдання

б) технічна допомога

   

Розроблено та ліцензовано програмне забезпечення щодо ведення  електронного реєстру пацієнтів та на комплекснусистему захисту інформації  (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій

а) оплата договору про виготовлення програмного забезпечення

б) технічна допомога

   

Частка (%) населення, інформація про яке введена до електронного реєстру пацієнтів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного та місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Розроблено та затверджено вимоги до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях  у підрозділах адміністративно-господарської служби ЦПМСД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та та/або кошти донорських організацій:

а) оплата договору про розробку вимог;

б) технічна допомога.

   

Розроблено та затверджено вимоги до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях   лікарів ПМД та молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій:

а) оплата договору про розробку вимог;

б) технічна допомога.

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) для яких розроблено проект інформатизації (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій:

видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації;

   

Частка (%) лікарів ПМД та молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД, які забезпечені автоматизованим робочим місцем та мають на робочому місті доступ до професійної інформації та реєстру пацієнтів через мережу Internet (Цільове значення  ? 100% + 100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, державно-приватне партнерство:

а) придбання комп’ютерного та мережевого обладнання;

б) розробка та/або придбання програмного забезпечення

г) поточні видатки на оплату послуг провайдера

д) поточні видатки на обслуговування обладнання

е) поточні видатки на закупівлю платних ресурсів у Internet (доступ до баз даних)

 

Залучення пацієнтів до активної участі у заходах ПМД, зокрема вторинній профілактиці

Розроблено та затверджено комплекс методичних рекомендацій щодо організації функціонування шкіл здоров’я (репродуктивне здоров’я, цукровий діабет, астма, артеріальна гіпертензія тощо)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату розробки методичних рекомендацій  

   

Розроблено та затверджено комплекс методично-інформаційних матеріалів для використання у роботі шкіл здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату розробки методично-інформаційних матеріалів

б) видатки на виготовлення методично-інформаційних матеріалів

   

Частка (%) працівників ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), що пройшли спеціальну підготовку з організації  шкіл здоров’я з числа тих, що підлягали такій підготовці (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату праці (планування);

б) видатки на оплату навчання;

в) видатки на відрядження.

   

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) де функціонують школи здоров’я та профілактики (хворих на цукровий діабет, астму, артеріальну гіпертензію тощо) (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій   :

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) виготовлення інформаційних матеріалів;

в) оплата послуг професійних тренерів/педагогів 

 

Підвищення якості базової підготовки медичного персоналу ЗП-СМ

Затверджено нові кваліфікаційні характеристики лікаря загальної практики-сімейного лікаря, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Внесено зміни до програми підготовки у інтернатурі лікаря загальної практики-сімейного лікаря з урахуванням кваліфікаційних характеристик, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Затверджено нові кваліфікаційні характеристики сестри медичної загальної практики-сімейної медицини, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Внесено зміни до програми підготовки сестри медичної загальної практики-сімейної медицини з урахуванням кваліфікаційних характеристик, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

ё

 

Створення та налагодження функціонування системи безперервного професійного розвитку медичних працівників, що надають ПМД 

Затверджено методичні рекомендації щодо організації безперервного професійного розвитку, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичного персоналу ЗП-СМ   (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та кошти донорських організацій:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

видатки на проведення організаційних заходів;

   

Затверджено примірне положення про регіональний організаційно-методичний центр   безперервного професійного розвитку, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичного персоналу ЗП-СМ  (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Затверджено примірне положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Затверджено примірний перелік оснащення територіального навчально-тренінгового центру сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

У кожному регіоні створено організаційно-методичний центр  безперервного професійного розвитку, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичного персоналу ЗП-СМ   (Цільове значення  ? 27)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці

   

У кожному регіоні затверджено регіональний план створення територіальних навчально-тренінгових центрів сімейної медицини (Цільове значення  ? 27)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЦПМСД у яких створено навчально-тренінговий центр сімейної медицини (Цільове значення 80%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій   :

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

в) закупівля оснащення 

   

Розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів для застосування при проведенні навчання за програмою розширення компетенцій та ліквідації прогалин у знаннях (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та та/або кошти донорських організацій:

Оплата розробки навчально-методичних матеріалів

   

Частка (%) медичних працівників ЗП-СМ,  які отримали підготовку за планом підвищення кваліфікації, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій від загальної кількості медичного персоналу ЗП-СМ (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій :

а)  оплата освітніх послуг (тематичні вдосконалення, тренінги, дистанційне навчання);

б) фінансування видатків по відрядженням

   

Частка (%) медичних працівників ЗП-СМ які пройшли підготовку і отримали відповідні документи щодо розширення їх компетенцій в сфері боротьби з ВІЛ-СНІДом, туберкульозом,  охорони репродуктивного здоров’я та ін. від загальної кількості таких працівників за планом.   (Цільове значення ? 100% за кожним  напрямком)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій :

а)  оплата освітніх послуг (тематичні вдосконалення, тренінги, дистанційне навчання);

б) фінансування видатків по відрядженням;

в) моніторинг.

Сформувати позитивне ставлення населення та медичних працівників до реформування ПМД на засадах ЗП-СМ 

Проведення інформаційно-комунікаційної кампанії та моніторинг громадської думки

Затверджена та реалізується національна програма інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини (виступи у ЗМІ, круглі столи, громадські слухання, інформаційні матеріали  ? плакати, листівки, буклети). (Цільове значення – «Так»)

Кошти державного бюджету, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) виготовлення інформаційних матеріалів та соціальної реклами;

в) видатки на організацію інформаційно комунікаційних заходів (оренда приміщень, оргвидатки, реклама); 

г) підготовка спікерів;

д) оплата часу у ЗМІ.

   

У кожному регіоні затверджена та реалізується регіональна програма інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини (виступи у ЗМІ, круглі столи, громадські слухання, інформаційні матеріали  ? плакати, листівки, буклети) (Цільове значення – 27)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) видатки на розроблення методичних рекомендацій з організації інформаційно-комунікаційного забезпечення  

в) виготовлення інформаційних матеріалів та соціальної реклами;

г) видатки на організацію інформаційно комунікаційних заходів (оренда приміщень, оргвидатки, реклама); 

д) підготовка спікерів;

е) оплата часу у ЗМІ.

   

У кожному регіоні здійснюється моніторинг громадської думки щодо реформування/модернізації ПМД

(Цільове значення – 27)

Кошти державного та місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій :

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців  ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів;

г) видатки на оприлюднення результатів.